POSOJILNI POGOJI

1.Višina posojila

Maksimalen znesek posojila je 42.000,00 EUR.

2. Doba odplačevanja

Doba odplačevanja je največ 25 let, če je posojilo zavarovano z zastavo nepremičnine.

Pri prosilcih mlajših od 35 let je maksimalna doba odplačevanja 30 let, če je posojilo zavarovano s hipoteko.

Maksimalna doba odplačevanja z zavarovanjem preko zavarovalnice je največ 10 let.

3. Obrestna mera

 Posojila se obrestujejo po realni letni obrestni meri, ki jo določijo člani uprave.

4. Višina anuitete

Višina anuitete ne sme presegati 1/3 neto plače ali pokojnine.

Pri zavarovanju posojila s hipoteko višina anuitete lahko doseže do 50% neto plače, pokojnine ali drugih rednih mesečnih dohodkov, vendar je tudi to odvisno od višine dohodka prosilca.

5. Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost prosilca se ugotavlja na podlagi:
o     priliva iz naslova neto plače oziroma pokojnine na transakcijski račun za obdobje 3-9 mesecev, potrjeni s strani banke, ter s podatki, ki morajo biti potrjeni s strani delodajalca ali izplačevalca pokojnine;
o     zavarovalne osnove za samostojnega podjetnika;
o     zadnjega davčnega obračuna in odločbe o odmeri davka ter izkaza poslovnega izida;
o     z dokazili o drugih rednih prihodkih.

Kot solidarni potok in plačnik lahko nastopi tudi druga oseba (starši, zakonski partner, prijatelj), pri čemer se kreditna sposobnost poveča za kreditno sposobnost poroka.

6. Vrste zavarovanj

Posojilo se zavaruje z eno ali več oblikami zavarovanj:
o     zavarovanje pri zavarovalnici (posojila do višine 14.605,00 EUR, lahko tudi več, odvisno od odobritve s strani zavarovalnice, za dobo do 10 let)
o     zavarovanje z zastavo ustrezne nepremičnine (za posojila nad 10 let ne glede na višino posojila)
o     z enim ali več poroki.

Način zavarovanja določi Ustanova.

Posojilo, odobreno samostojnemu podjetniku, se zavaruje z zastavo nepremičnine ali po predhodni odobritvi pri zavarovalnici.

7.  Poraba posojila

Posojilo je mogoče črpati po podpisu posojilne pogodbe in ureditvi dogovorjenega zavarovanja.

Posojilo se pri gradnji ali adaptaciji koristi tako, da posojilojemalec dostavi predračune ali račune za določena dela, ki jih poravna Ustanova. Zneski predračunov ali računov se takoj odštevajo od višine posojila.

Pri adaptaciji ali gradnji se v primeru zavarovanja posojila z zastavo nepremičnine prosilcu lahko posojilo izplača v gotovini, in sicer do višine 50% posojila.

Pri nakupu se posojilo koristi tako, da Ustanova na podlagi notarsko overjene prodajne pogodbe ali druge ustrezne listine plača kupnino na transakcijski račun prodajalca.

8. Stroški 

Ustanova zaračuna stroške odobritve v višini 80,00 EUR in strošek vodenja posojila v višini 1,00 EUR/mesec.

Posojilojemalec krije vse stroške zavarovanja, in sicer:
o     pri zavarovanju preko zavarovalnice se obračunava zavarovalna premija v skladu z veljavnimi premijami;
o     pri zavarovanju z zastavo nepremičnine (vknjižbo hipoteke v neposredno izvršljivem notarskem zapisu) notarskih storitev in vpisov v zemljiško knjigo. 

 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj