DOKUMENTACIJA

Obrazci

Za odobritev posojila je potrebno prinesti sledečo dokumentacijo:

Dokumenti:

 • osebni dokument;
 • vlogo za odobritev posojila;
 • kopije drugih posojilnih pogodb.

Dokumenti za zaposlene:

 • kopije zadnjih treh plačilnih list;
 • potrdilo delodajalca o plači in delovni dobi prosilca, poroka;
 • odstopno izjavo z upravno-izplačilno prepovedjo, potrjeno pri delodajalcu (ob podpisu posojilne pogodbe);
 • potrdilo matične banke o prilivih posojilojemalca za zadnje 3-9 mesece;
 • zadnja tri obvestila ZPIZ-a (upokojenci);

Dokumentacija v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici:

 • vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja posojila.

Dodatna dokumentacija samostojnih podjetnikov in podjetnikov:

 • potrdilo o registraciji dejavnosti;
 • potrdilo o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas (pogodba o zaposlitvi in kopija delovne knjižice);
 • samostojni podjetniki: potrdilo o bruto zavarovalni osnovi;
 • zadnjo odločbo o davku na dohodek iz dejavnosti in davčni obračun, na podlagi katerega je bila odločba izdana;
 • zadnjo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Dokumentacija pri gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji:

 • veljavni računi oziroma predračuni trgovine z gradbenim materialom ali pogodba z izvajalcem gradbenih del;
 • zemljiški izpisek pridobi ustanova sama, v primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiški knjigi pa mora prosilec dolstaviti originalno kupoprodajna pogodba (overjena pri notarju);
 • veljavno gradbeno dovoljenje;
 • v primeru adaptacije po predhodni zahtevi Ustanove ustrezna lokacijska informacija (stara največ 30 dni) ali gradbeno dovoljenje.

Dokumentacija pri nakupu ali odkupu solastniškega deleža:

 • kupoprodajna pogodba (overjena pri notarju);
 • druga ustrezna listina.
 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj