DOKUMENTACIJA

Obrazci

Za odobritev posojila je potrebno prinesti sledečo dokumentacijo:

Dokumenti:

 • osebni dokument
 • davčno številko
 • vlogo za odobritev posojila
 • kopije zadnjih treh plačilnih list
 • potrdilo delodajalca o plači in delovni dobi prosilca, poroka
 • odstopno izjavo z upravno-izplačilno prepovedjo, potrjeno pri delodajalcu
 • potrdilo matične banke o prilivih posojilojemalca za zadnje 3-9 mesece
 • zadnja tri obvestila ZPIZ-a (upokojenci)
 • kopije drugih posojilnih pogodb
 • potrdilo o številu družinskih članov
 • potrdilo o premoženjkem stanju oziroma dohodku iz tega premoženja

Dokumentacija v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici:

 • vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja posojila

Dodatna dokumentacija samostojnih podjetnikov:

Samostojni podjetniki predložijo še:

 • potrdilo o registraciji dejavnosti
 • potrdilo o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas (pogodba o zaposlitvi in kopija delovne knjižice)
 • potrdilo o plačanem stanovanjskem prispevku
 • potrdilo o bruto zavarovalni osnovi
 • zadnjo odločbo o davku na dohodek iz dejavnosti in davčni obračun, na podlagi katerega je bila odločba izdana
 • zadnjo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida 

Dokumentacija pri gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji:

 • veljavni računi oziroma predračuni trgovine z gradbenim materialom ali pogodba z izvajalcem gradbenih del
 • zemljiškoknjižni izpisek (star največ 30 dni) ali v primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiški knjigi, originalna kupoprodajna pogodba (overjena pri notarju)
 • veljavno gradbeno dovoljenje
 • v primeru adaptacije ustrezna lokacijska informacija (stara največ 30 dni) ali gradbeno dovoljenje

Dokumentacija pri nakupu ali odkupu solastniškega deleža:

 • kupoprodajna pogodba (overjena pri notarju)
 • druga ustrezna listina
 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj